Informacja RODO

 

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ FIRMĘ HANDLOWĄ „EPI” PIOTR PIOTROWSKI.

 

 

CZYM JEST RODO ?

 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) RODO zwane też GDPR. RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych w organizacjach, które oferują towary i usługi dla obywateli Unii Europejskiej (UE) lub dla takich, które zbierają i analizują dane powiązane z obywatelami UE – niezależnie od tego gdzie organizacje te się znajdują.

 

 

Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. W tej chwili w Polsce brak jeszcze opublikowanych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, zachęcamy jednak do śledzenia tematu.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ EPI

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem” pragniemy poinformować, że:

 

 

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowa „EPI” Piotr Piotrowski z siedzibą w Dębicy przy ulicy Rynek 10

 

 

Kontakt z nami możliwy jest:

 • z oddziałem Firmy,
 • Biurem Obsługi Klientów pod numerem 14 670 43 76, 14 681 59 11, 14 300 01 26, od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 17.00
 • listownie – na adres korespondencyjny : Firma Handlowa „EPI” Piotr Piotrowski z siedzibą w Dębicy przy ulicy Rynek 10

 

Inspektor Ochrony Danych

W firmie powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych kierując korespondencję na adres Piotr.piotrowski@piotrowski-okna.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Firmy.

W jakim celu Firma przetwarza dane osobowe

Firma może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • realizacji umowy, której są Państwo stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Firma będzie przetwarzał dane w okresie realizacji umowy,
 • dochodzenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem czynności oraz innych wynikających z przepisów prawa, a także w celu obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Firmy,
 • rozpatrywania reklamacji i roszczeń w oparciu o prawnie uzasadniony interes Firmy do momentu przedawnienia roszczeń,

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Firmą, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Firmy. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Firmę usług na Pani/Pana rzecz. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

 

Udostępnienie danych osobowych

Firma może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Firmy takim jak dostawcy usług IT,

 

 

Okres przechowywania danych osobowych

Firma będzie przetwarzać dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Firmy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Państwa uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Firmę.

 

 

Prawa osób, których dane przetwarza Firma

W związku z przetwarzaniem przez Firmę Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Firma będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W celu skorzystania z wskazanych praw mogą Państwo zgłosić się do punktów lub przesłać wniosek listownie lub drogą elektroniczną.

 

 

CZY FIRMA CHRONI PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?

Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich Firma przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla Firmy.